ELKO Trading - přesně zaměřený velkoobchod

en
Uvodní stránka / Velkoobchod / rp v ČR

E-shop WeBLINE


ELKO na FACEBOOKU

ANKETA

Jaký používáte strom v eshopu?
Dle značky zboží 26% (407)
Dle druhu zboží 51% (787)
Používám pouze pole NAJÍT 23% (348)

PODPORA

NOVINKY

VÝHODNÝ NÁKUP


Záruční a reklamační podmínky Elko Trading, spol. s r.o. pro ČR


I. Všeobecná ustanovení

Vyřizování reklamací se řídí Obchodním zákoníkem s přihlédnutím na specifické podmínky ELKO TRADING, spol. s r.o.
Tyto Záruční a reklamační podmínky se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla řádně uplatněna v záruční době.
Základními dokumenty pro vyřizování reklamací jsou pro zákazníka faktura a dodací list, který slouží zároveň jako záruční list a jsou na něm vyznačeny délky záruk pro jednotlivé položky ( zboží ).
Zákazník svým podpisem na dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas se záručními a reklamačními podmínkami fy ELKO TRADING, spol. s r.o. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.
V případě, že je zboží dodáno s dokumentací ve více jazycích, je rozhodující verze česká.


II. Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace zboží je servisní a reklamační oddělení fy ELKO TRADING, spol. s r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, s výjimkou produktů Mio, Hewlett Packard, počítačů IMAXX a IMAXX OEM, které je nutno reklamovat v příslušném externím autorizovaném servisním středisku.

a) Autorizované servisní středisko MyPhone

C.P.A. CZECH s.r.o.
TechnoPark Pardubice, pavilon D
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Čivice

E-mail: myphone@cpa.cz
tel: 466 897 214 v pracovní dny 8:00-16:00

b ) Autorizované servisní středisko navigací MIO

VSP Data a.s.
Service Park area / MIO Service
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
TEL/FAX: +420 381 489 175
E-mail: mitac@vspdata.eu
HOTLINE: +420 381 210 899

c) Autorizované servisní středisko produktů HP

Seznam autorizovaných servisních středisek naleznete na stánkách technické podpory Hewlett packard.


 

III. Předání a doprava reklamací

Kupující doručuje zboží do ELKO TRADING, spol. s r.o., nebo externího servisního střediska osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí.
Zboží z oprávněné reklamace je zasíláno zpět na náklady fy ELKO TRADING, spol. s r.o., nebo externího servisního střediska.

IV. Způsob uplatnění reklamace, potřebné dokumenty a druhy reklamačních případů

a) Zboží s výskytem závady během záruční doby

Při uplatnění reklamace je nutno předložit fakturu a dodací list (nebo jejich čitelné kopie).
Z těchto dokladů musí být patrné datum nákupu a sériové číslo zboží (zvýrazněné, zatržené).
Závada musí být specifikována přesně a jednoznačně. Bez jejího udání nelze zboží převzít do reklamace.
Při použití dopravce musí zásilka kromě výše uvedených dokladů taktéž obsahovat i kompletní soupisku obsahu zásilky včetně čísel faktur, dodacích listů a výrobních čísel reklamovaného zboží.
Zboží předávané k reklamaci musí být úplné, v originálním obalu, s úplnou dokumentací a příslušenstvím.
Pokud nebudou splněny tyto podmínky, ELKO TRADING, spol. s r.o. není povinna vzít zboží do záruční opravy (nezačíná běžet lhůta reklamačního procesu).

b) Nesoulad při dodání zboží po převzetí

V případě že zákazník obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky, či jinak viditelně poškozeno, musí tuto skutečnost oznámit průkazným způsobem vedoucímu skladu ELKO TRADING, spol. s r.o.
Při osobním odběru musí tak zákazník učinit ihned. Při odběru prostřednictvím dopravní služby do dvou pracovních dnů po obdržení zboží od přepravce, zároveň však musí záležitost oznámit ihned i příslušnému dopravci a sepsat s ním protokol.
Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.
V případě neshody dodaného zboží vůči průvodním dokladům (nekompletní dodávka, či jiné záměny zboží) je postup stejný jako v předešlém odstavci.
Postupy z předchozích dvou odstavců se vztahují nejen na zboží nové ale i z reklamací.

c) Opakovaná reklamace

V případě opakované reklamace je třeba předložit kromě nákupních dokladů i protokol (protokoly) o předchozích záručních opravách.


V. Délky záruk a způsob vyřízení reklamace

Doby záruk na jednotlivé druhy zboží jsou uvedeny na dodacím listě.
Není-li doba záruky uvedena na dodacím listě, platí pro tyto druhy zboží záruční doba 24 měsíců.
Tato záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu po kterou byl výrobek v záručním reklamačním řízení.
Záruční doba se nevztahuje na spotřební materiál (media, cartridge, tonery ...).
Prodejce si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl, nebo i celý výrobek dílem jiného výrobce, dílem podobným se stejnými nebo vyššími technickými parametry. V případě, že je součástí přístroje baterie, poskytuje se na tuto baterii záruka v délce trvání 6 měsíců. Po uplynutí této doby je na baterii poskytován bezplatný pozáruční servis dalších 18 měsíců. Při prodeji zboží z výprodejového skladu se poskytuje záruka 7 dní, protože se nejedná o nové zboží. Toto ustanovení má přednost před délkou záruky uvedené na dodacím listě.

VI. Doba vyřízení reklamace

a) Reklamační řízení

Reklamační řízení začíná dnem doručení reklamovaného zboží do firmy ELKO TRADING, spol. s r.o., případně dnem oznámení o nesouladu v zásilce.
Reklamační řízení končí dnem ukončení reklamačního procesu. Následující den po ukončení reklamačního řízení již začíná běžet záruční doba.
Zákazník je povinen si ve vlastním zájmu telefonicky, E-mailem, nebo osobně zjišťovat na servisním oddělení stav reklamace.
Pokud tak neučiní, nemá nárok na vrácení peněz z důvodu dlouhého reklamačního řízení, neboť reklamační řízení již bylo ukončeno.

b) Vadné zboží po převzetí

Zboží u něhož se závada objeví do 3 dnů po převzetí bude vyměněno nebo dobropisováno maximálně do 5 pracovních dnů.
Toto se nevztahuje na zboží, které má externí servisní organizaci.
Zboží, které nepodléhá záruce - spotřební materiál, lze reklamovat pouze, jedná-li se o výrobní vadu.

c) Vadné zboží které figuruje v aktuálním týdenním ceníku v den uplatnění reklamce

Tyto záruční opravy jsou vyřizovány přednostně do 7-14 dnů , podle druhu zboží a možností prodejce.
Po uplynutí této doby může kupující nárokovat výměnu zboží za jiné nové, případně žádat o dobropis, pokud výměna není možná.

d) Vadné zboží, které nefiguruje v aktuálním týdenním ceníku v den uplatnění reklamace

U těchto záručních oprav může doba reklamačního řízení být delší než 14 dnů ne však delší než 30 dnů.
To se týká zejména pevných disků o malých kapacitách a podobného již neaktuálního zboží.
Pokud není možná výměna zboží má kupující právo na dobropisování tohoto zboží ze strany prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

VII. Výdej zboží a skladování 

Opravené zboží se vydává kupujícímu na základě jím předloženého originálu potvrzení o převzetí do opravy (reklamačního protokolu). Pro případ nezájmu kupujícího o opravené zboží či v případě prodlení s jeho převzetím o více jak 60 dnů poté, co k tomu byl prodávajícím písemně vyzván, je prodávající oprávněn uskladněnou věc po uplynutí 3 měsíců uskladnění prodat za aktuální cenu na účet kupujícího. Prodávající jako skladovatel je oprávněn si z výtěžku prodeje věci odečíst skladné ve výši 500,- Kč. 

VIII. Záruka zaniká 

- Vypršením záruční doby 

- Porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním zboží v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami. 

- Nedodržením technických podmínek pro provozování počítačů a jejich příslušenství. 

- Poškozením záručních plomb a čárových kódů. 

- Použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo nelegálního software 

- Zásahem neautorizovaného a neodborného subjektu. 

- Zásahem do faktury, záručního listu nebo dodacího listu. 

- Při mechanickém poškození zboží. 

- Při provozování výrobků v nevhodných podmínkách (chemicky agresivním, prašném, vlhkém prostředí, v elektromagnetickém poli). 

- Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou, případně jinými vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající. 

- Nahrátím firmwaru do přístroje, který není přímo od výrobce ani z našich www stránek.

Při zjištění některého z výše uvedených důvodů vzniká firmě ELKO TRADING, spol. s r.o. právo odmítnout vyřízení takovéto reklamace jako záruční.


IX. Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je reklamující strana povinna uhradit firmě ELKO TRADING, spol. s r.o. 400 Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 100,- Kč, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem.

X. Odpovědnost za znehodnocení dat

Při převzetí zařízení do opravy se předpokládá, že zákazník má provedeno zálohování dat.
Není-li tak učiněno, musí na tuto skutečnost upozornit.
Na jeho přání budou, je-li to technicky možné, vyhotoveny záložní kopie.
Náklady spojené s jejich pořízením budou vyúčtovány (400 Kč/hod práce technika).

XI. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné od 1.1.2013 a vztahují se na zboží zakoupené ode dne vstoupení těchto podmínek v platnost.

ELKO TRADING, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto reklamačních a záručních podmínek.

V Brně dne 1.1.2013
ELKO TRADING, spol. s r.o., info@elko.cz,     Zajímavé odkazy:   WeBLINE ,   Tutty