ELKO Trading - přesně zaměřený velkoobchod

en
Uvodní stránka / Velkoobchod / rp v SR

E-shop WeBLINE


ELKO na FACEBOOKU

ANKETA

Jaký používáte strom v eshopu?
Dle značky zboží 26% (407)
Dle druhu zboží 51% (787)
Používám pouze pole NAJÍT 23% (348)

PODPORA

NOVINKY

VÝHODNÝ NÁKUP


Záruční a reklamační podmínky Elko Trading, spol. s r.o. pro SR


I. Všeobecná ustanovení

Vyřizování reklamací se řídí podmínkami ELKO TRADING, spol. s r.o.
Tyto Záruční a reklamační podmínky se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla řádně uplatněna v záruční době.
Základním dokumentem pro vyřizování reklamací je vyplněný RMA formulář ( viz bod V. ).
Zákazník svým podpisem na faktuře, nebo dodacím listě stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas se záručními a reklamačními podmínkami fy ELKO TRADING, spol. s r.o.
Okamžik přechodu práv a rizik a vlastnictví k dodanému zboží se řídí mezinárodními dodavatelskými podmínkami INCOTERMS.


II. Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace zboží je servisní a reklamační oddělení fy ELKO TRADING, spol. s r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno.


III. Předání a doprava reklamací

Kupující doručuje zboží do ELKO TRADING, spol. s r.o. na vlastní náklady a nebezpečí.
Zboží z oprávněné reklamace je zasíláno zpět na náklady fy ELKO TRADING, spol. s r.o.


IV. Způsob uplatnění reklamace - RMA procedura

a) Zboží s výskytem závady během záruční doby

Při uplatnění reklamace je nutno předložit řádně vyplněný RMA formulář ( viz. bod V. )
Zboží předávané k reklamaci musí být úplné, v originálním obalu, s úplnou dokumentací a příslušenstvím.
Pokud nebudou splněny tyto podmínky, ELKO TRADING, spol. s r.o. není povinna vzít zboží do záruční opravy (nezačíná běžet lhůta reklamačního procesu).

b) Nesoulad při dodání zboží po převzetí

V případě že zákazník obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky, či jinak viditelně poškozeno, musí o této skutečnosti sepsat průkazný záznam s dopravcem a informovat okamžitě o této skutečnosti logistické oddělení ELKO TRADING, spol. s r.o. ( logistika@elko.cz, tel. +420548428923 ), to vše v souladu s podmínkami INCOTERMS.

Při osobním odběru musí tak zákazník učinit ihned.
Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.
V případě neshody dodaného zboží vůči průvodním dokladům (nekompletní dodávka, či jiné záměny zboží) je postup stejný.
Tento postup se vztahuje nejen na zboží nové ale i z reklamací.


V. Délky záruk a způsob vyřízení reklamace - RMA procedura

Doby záruk na jednotlivé druhy zboží jsou uvedeny na dodacím listě.
Není-li doba záruky uvedena na dodacím listě, platí pro tyto druhy zboží záruční doba 24 měsíců.
Tato záruční doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu po kterou byl výrobek v záručním reklamačním řízení.
Záruční doba se nevztahuje na spotřební materiál (media, cartridge, tonery ...).

K vyřízení reklamace musí zákazník odeslat RMA ( Return Material Authorisation ) formulář firmě ELKO TRADING, spol. s r.o. na e-mailovou adresu : servis@elko.cz ve kterém vyplní příslušné informace a to zejména :
- Kód sortimentu dodavatele
- Název sortimentu
- Výrobní číslo
- Číslo faktury dodavatele
- Datum vystavení faktury
- Číslo dodacího/záručního listu
- Technický popis závady
- Příslušné údaje o své firmě
- Zpětnou adresu pro zaslání vyřízené reklamace


Firma ELKO TRADING, spol. s r.o. zašle do 3 pracovních dnů odsouhlasený RMA formulář s přiděleným číslem RMA, ve kterém vyznačí, které zboží je uznané k odeslání v rámci záruky a které nikoliv a je tedy po záruce.

Zboží, které je v záruční době je třeba poslat na adresu :

1) ELKO TRADING, spol. s r.o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
Česká republika

Na každém kartonu musí být výrazně napsáno RMA číslo přidělené dodavatelem, uvnitř každého kartonu musí být soupis zaslaného zboží v daném kartonu a RMA formulář. Po obdržení zásilky od odesilatele a zjištění případné nesrovnalosti mezi soupisem v kartonu a skutečným stavem bude o této skutečnosti odesilatel neprodleně informován.

Reklamace se vyřizuje opravou, výměnou, nebo dobropisováním vadného zboží. ELKO TRADING, spol. s r.o. si vyhrazuje právo o způsobu vyřízení reklamace rozhodovat sama.

ELKO TRADING, spol. s r.o. si dále vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl, nebo i celý výrobek dílem jiného výrobce, dílem podobným se stejnými nebo vyššími technickými parametry. V případě, že je součástí přístroje baterie, poskytuje se na tuto baterii záruka v délce trvání 6 měsíců. Po uplynutí této doby je na baterii poskytován bezplatný pozáruční servis dalších 18 měsíců.


VI. Doba vyřízení reklamace

a) Reklamační řízení

Reklamační řízení začíná dnem doručení reklamovaného zboží do firmy ELKO TRADING, spol. s r.o., případně dnem oznámení o nesouladu v zásilce.
Zákazník musí doručit zboží na reklamaci do 15 dnů od přidělení RMA čísla dodavatelem. Pokud tuto stanovenou lhůtu nesplní, RMA číslo zaniká a je nutné celou RMA proceduru opakovat.
Reklamační řízení končí dnem ukončení reklamačního procesu. Následující den po ukončení reklamačního řízení již začíná běžet záruční doba.
Opravené, nebo vyměněné zboží bude v závislosti na dostupnosti náhradních dílů, výrobci, dodavateli zboží a dalších podmínkách zasláno firmou ELKO TRADING, spol. s r.o. zpět v co nejkratší době nejdéle však do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.
O ukončení reklamačního řízení je reklamačním oddělením ELKO TRADING, spol. s r.o. zasíláno E-mailem avizo o ukončení reklamačního řízení na E-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v RMA formuláři.

 
VII. Záruka zaniká 

- Vypršením záruční doby 

- Porušením podmínek provozu nebo běžné údržby, používáním zboží v rozporu s dokumentací, zejména návodem k obsluze, nebo všeobecnými zásadami. 
- Nedodržením technických podmínek pro provozování počítačů a jejich příslušenství. 
- Poškozením záručních plomb a čárových kódů. 
- Použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo nelegálního software 
- Zásahem neautorizovaného a neodborného subjektu. 
- Zásahem do faktury, záručního listu nebo dodacího listu. 
- Při mechanickém poškození zboží. 
- Při provozování výrobků v nevhodných podmínkách (chemicky agresivním, prašném, vlhkém prostředí, v elektromagnetickém poli). 
- Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou, případně jinými vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající. 
- Nahrátím firmwaru do přístroje, který není přímo od výrobce ani z našich www stránek.

Při zjištění některého z výše uvedených důvodů vzniká firmě ELKO TRADING, spol. s r.o. právo odmítnout vyřízení takovéto reklamace jako záruční a může si účtovat manipulační a administrativní poplatky spojené s náklady na manipulaci a odesíláním zboží zpět k zákazníkovi. Totéž se týká i zboží, které nebylo zakoupeno v ELKO TRADING, spol. s r.o.


VIII. Odpovědnost za znehodnocení dat

Při převzetí zařízení do opravy se předpokládá, že zákazník má provedeno zálohování dat.
Není-li tak učiněno, musí na tuto skutečnost upozornit.
Na jeho přání budou, je-li to technicky možné, vyhotoveny záložní kopie.
Náklady spojené s jejich pořízením budou vyúčtovány .

IX. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle českého práva.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné od 1.1.2013 a vztahují se na zboží zakoupené ode dne vstoupení těchto podmínek v platnost.

ELKO TRADING, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto reklamačních a záručních podmínek.


RMA formulář

V Brně dne 1.1.2013
ELKO TRADING, spol. s r.o., info@elko.cz,     Zajímavé odkazy:   WeBLINE ,   Tutty